ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

นางสาวศมนพรรณ แสนสุข
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวอรอนงค์ หลักคำ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวทัศนีย์ บริสุทธิ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน