ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานวิทยาลัย

นายเตรียงศักดิ์ ประเสริฐสังข์
งานอาคารสถานที่

นางรันจวน โซเภกา
งานอาคารสถานที่

นายเตรียม ประเสริฐสังข์
งานอาคารสถานที่

นายผกรณ์ บางดี
งานอาคารสถานที่

นางเกษร แสงจันทร์
งานอาคารสถานที่

นางงามจิตร ประเสริฐสังข์
งานอาคารสถานที่