ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

นางสาวอรอนงค์ หลักคำ

หัวหน้าหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

นายชาคริต พรมเรืองเดช
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

นางสาววิกานดา อินลา
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวรุ่งทิวา บุรีเพีย
งานบริหารทั่วไปและบุคคล-งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุปรียา กันฤทธิ์
งานสาขาวิชา

นางสาวเกศรินทร์ แสนศรี

นางสาวอภิญญา เสนเพ็ง

นางสาวพิมพิไล สีนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร