ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาทักษะชีวิต

นางสาวพิมพิไล สีนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต

นายชาคริต พรมเรืองเดช
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

นางสาววิกานดา อินลา
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวรุ่งทิวา บุรีเพีย
งานบริหารทั่วไปและบุคคล-งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุปรียา กันฤทธิ์
งานสาขาวิชา

นางสาวเกศรินทร์ แสนศรี