ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาววลิษา แสนสุข
งานการเงินและบัญชี

นางสาวสุพัตรา ไกรวิชัย
งานพัสดุ

นายวชิระ ธรรมมามนต์
งานการบัญชี

นางสาวจินตนา วงค์สุวรรณ
บรรณารักษ์