ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานยานยนต์

นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ว
งานปกครอง
หัวหน้าสาขางานยานยนต์

นายโยทิน จันทะไหม
หัวหน้างานปกครอง

นายสมเด็จ รื่นกลาง
งานอาคารสถานที่

นายยศพร บุรีเพีย
งานกิจกรรมนักศึกษา

นายประชา ภักดีพันธ์
งานปกครอง

นายกัมปนาท จันทา
งานปกครอง

นายจักรกริช โพธิ์ตาทอง
งานปกครอง

นายคชรักษ์ รักษาเมือง
งานปกครอง

พงษ์พัฒน์ ปราบบำรุง
งานปกครอง

เนติพงษ์ ธาตุวิสัย