ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานยานยนต์

นายยศพร บุรีเพีย
งานกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้าสาขางานยานยนต์

นายโยทิน จันทะไหม
หัวหน้างานปกครอง

นายสมเด็จ รื่นกลาง
งานอาคารสถานที่

นายศราวุฒิ ดุงศรีแก้ว
งานปกครอง

นายประชา ภักดีพันธ์
งานปกครอง

นายกัมปนาท จันทา
งานปกครอง

นายจักรกริช โพธิ์ตาทอง
งานปกครอง

พงษ์พัฒน์ ปราบบำรุง
งานปกครอง

เนติพงษ์ ธาตุวิสัย

นายธนากร เรืองเทศ