ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานภาษาต่างประเทศ

นายสรัณยู มังษาอุดม
งานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้าสาขางานภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราวรรณ เทพเมืองไพร

นายอาทิตย์ วงจันทะเลียง

GRAHAM FRANK DE LA ROCHE
ครูพิเศษ

นางสาวประภัสสร จิตมาตย์
ครู

นางสาวชนนิกาญจน์ โพธิ์วันนา
ครู

นายสิทธา ไชยวงศ์คำ
ครู