ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานภาษาต่างประเทศ

นายศรัณยู มังษาอุดม
งานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้าสาขางานภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราวรรณ เทพเมืองไพร

นางสาวอภิญญา เสนเพ็ง

GRAHAM FRANK DE LA ROCHE
ครูพิเศษ