ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุทธิพร นามชู
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุกัญญา หนันแป
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวทิพรัตน์ รักษาเมือง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายพลวัฒน์ ราชบรรเทา
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ

นางสาวจีระนันท์ โคตรสา
งานทะเบียน

นายนพรัตน์ นนท์ศิริ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายจุติเทพ ผายการ