ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพลวัฒน์ ราชบรรเทา
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสาระสนเทศ
หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุกัญญา หนันแป
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวทิพรัตน์ รักษาเมือง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสุทธิพร นามชู
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวจีระนันท์ โคตรสา
งานทะเบียน

นายนพรัตน์ นนท์ศิริ