ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานการบัญชี

ว่าที่ ร.ต.ชาญวุฒิ หาแก้ว
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้าสาขางานการบัญชี

นางสาววรรณี ชาดา
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายทนงศักดิ์ มะลัยไทสงค์
หัวหน้างานสาขาวิชา

นางสาววิลาวัลย์ นันทะพงษ์

นางสาวชุติกาญจน์ เหนือโพธิ์ทอง