ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสงวน ฮองต้น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2129903
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 116 หมู่ 4 ตำบลศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูสกลนคร
2554 ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อาจารย์ฝ่ายกิการนักเรียนนักศึกษา/ครูผูู้สอน
2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี