ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรผกา โพธิ์ขาว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7574800
อีเมล์ : p-jeng@hotmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 98/9 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จัดหวัดอุดรธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง
2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีวุฒิ
2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอุดรพณิชการ-ช่างกล
2546 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2546 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและทะเบียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล