ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเจริญ ไชยพัฒน์
ตำแหน่ง : งานพัสดุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 065-007-0073
อีเมล์ : chaiyapat1983@gmail.com
ที่อยู่ :
115 หมู่ 4 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี / วท.บ. ม.ราชภัฏอุดรธานี / เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ไฟฟ้าด้วยพลังงานลม DC 12 V.
2 ศึกษาผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์