ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจร เชื่อมแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัสดุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วทบ. อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5315986
อีเมล์ : JC2521 @hotmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 244 หมู่ 6 ตำบลคำหนองนิด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2549 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2555