ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาทักษะชีวิต

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิกานดา อินลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0909144584
อีเมล์ : wikanda55micro@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 639/194 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ประถมศึกษา โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
2548 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
2551 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
2555 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 โดยใช้สื่อการสอน Power Point รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2556