ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวัชรา สีนา
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : (วท.บ) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4673084
อีเมล์ : koe2530@hotmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 15 หมู่ 9 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดธานี 41190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
2546 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
2549 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม
2553 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
2555 ปริญญาบัตรฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยสันตพล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2543 บริษัทการ์เดียน พนักงาน
พ.ศ. 2547 บริษัทแกรนเลเบิ้ล QC
พ.ศ. 2547 บริษัทไทยอุตสาหกรรม พนักงาน
พ.ศ. 2551 บริษัทสยามคอม พนักงาน
พ.ศ. 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/7 ปีการศึกษา 2555