ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย เพียแพง
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0503034
อีเมล์ : tptawacthai@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 51 หมู่ 1 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ประถมศึกษา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
2543 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล
2549 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
2555 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2549 โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ครูผู้สอน
พ.ศ. 2551 วิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี ครูผู้สอน
พ.ศ. 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้
2 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/8