ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไพวัลย์ อนันตภูมิ
ตำแหน่ง : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 063-0419631
อีเมล์ : piwun@hotmail.com
ที่อยู่ :
172หมู่7 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 ถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ขยายเสียง 450 วัตต์
2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/8 ปีการศึกษา 2555
3 โครงงานวิชาชีพ เรื่องโคมไปอ่านหนังสือไฮเทค