ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิพร โคตรปัจจิม
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4540792
อีเมล์ : khotpatjim@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 72 หมู่ 11 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
2537 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
2541 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2547 ปริญญาตรี วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2551 ปริญญาบัตรฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
2553 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2538 บริษัทมาซันจำกัด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไฟฟ้า
พ.ศ. 2542 บริษัทซีไลแกนติคคาร์บอน ผู้ช่วยหัวหน้าซ๋อมบำรุง
พ.ศ. 2543 โรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดสาธิตการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร (Demonstration Set of Installation of Electrical system in Building)
2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ระบบเลขฐาน
3 ชุดขยายเสียง ๑๐๐ วัตต์