ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาทักษะชีวิต

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพิไล สีนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0883131868
อีเมล์ : pimpilai225@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556 ป.บัณฑิต วิทยาลัยสันตพล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แผ่นการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
2 การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ก๊าซ ของเหลวและของแข็ง ในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
3 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ปีการศึกษา 2555