ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชาคริต พรมเรืองเดช
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3366706
อีเมล์ : chakrit2519@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 117 หมู่ 10 ตำบลศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิยา
2538 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิยา
2542 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบริหารธุรกิจบัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2553 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ครูอัตราจ้าง
พ.ศ.2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
2 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนโดยการใช้สื่อการสอนในการจัดการเรียน การสอน รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
3 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่๑(ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา๒๕๕๗
4 งานวิจัย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕