ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสินสมบัติ ปุกหุต
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 099-4747557
อีเมล์ : sinsombat1@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2507 มัธยมศึกษาต้อนต้น กระทรวงศึกษาธิการ
2511 ป.ชั้นสูง พัฒนาพาณิชย์
2524 B.B.A u. of western pacific
2538 นบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2542 กศม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2511 โรงเรียนขอนแก่นพาณิชย์ ครูผู้สอน
2516 โรงเรียนพณิชยการช่างกล ผู้ช่วย อาจารย์ใหญ่
2546 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ผู้จัดการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สภาพปัญหาการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพณิชยการบ้านดุง
2 ปัญหาการบริหารงานผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน