ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.ศุภลักษณ์ บุรีเพีย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศรีขวัญเมือง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (มธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Doctor of Management & Leadership Intercultural open University
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2523 ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง เจ้าหน้าที่พัฒนาท้องที่
2535 เทศบาลเมืองบ้านดุง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี
2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล