ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ทรรศนภูมิ บุรีเพีย
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต /ผู้อำนวยการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0899448311
อีเมล์ : kring@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านดุง
2526 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
2529 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
2537 การบริหารการศึกษา (m.Ed.) มหาวิทยาลัยราชธานี
2558 Doctor of Management & Leadership Intercultural open University
2560 Assistant Professor in Educational Management & Leadership Intercultural open University
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2546 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ผู้รับใบอนุญาต
2554 - ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 AN ATTITUDE SURVER ON ENTERRING INTO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY OF BAN DUNG COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLGE'S STUDENTS, UNDER OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION