ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาทักษะชีวิต

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวดาลัด เนียมจันหอม
ตำแหน่ง : แผนงานและความร่วมมือ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3279644
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
112 ม.3 บ้านดงแสนสุข ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาวิชาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ตุลาคม - พฤษภาคม บริษัท เอสเอสยูพี กรุงเทพฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1