ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาทักษะชีวิต

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรุ่งทิวา บุรีเพีย
ตำแหน่ง : งานบริหารทั่วไปและบุคคล-งานประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0984614889
อีเมล์ : kittylove.creem@gmail.com
ที่อยู่ :
ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล