ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัย

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุญาตจัดตั้งและเปิดทำการสอนในปีการศึกษา  2546  ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่  3 / 2546  โดยมีนายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายสินสมบัติ  ปุกหุต  เป็นผู้จัดการ  และนายสมาน  อินทร์พามา  เป็นครูใหญ่  โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย  นายสวาท  บุรีเพีย  นายสินสมบัติ  ปุกหุต  นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย  และนางสาวจิตรา  พูลศิริ  ตั้งอยู่ในเนื้อที่  28  ไร่  2  งาน  22  ตารางวา  ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์  ทะเบียนเลขที่  1356  เล่มที่  14 ข  หน้าที่  6  เลขที่ดิน  119  และทะเบียนเลขที่  1357  เล่มที่  14 ข  หน้าที่  7  เลขที่ดิน  119

  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  269 หมู่ที่ 6    ถนนคำหนองนิด  แขวง/ตำบลศรีสุทโธ  เขต/อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  41190

โทรศัพท์  0 -4227 -1619,  0-4227-1655      
โทรสาร  0 -4227-1657 
Website   www.bctc.ac.th
E-mail  bctcmail@gmail.com                อัตลักษณ์

"ทักษะล้ำ คุณธรรมเด่น เน้นความรู้ สู่สากล"


เอกลักษณ์

"บริการชุมชน"


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
VISION
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

               1.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

               2.  ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ

               3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน

               4.  มีนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ

               5.  เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพันธกิจ

พันธกิจ  
MISSION

   1.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   2.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความ

         เปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ

   3.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับ
     ความต้องการ
ของสถานประกอบการ

   4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน 
     และ
วิชาชีพครูเป้าประสงค์


เป้าประสงค์ของวิทยาลัย

1.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเป็นพลเมืองดี  มีความเข้าใจ  เลื่อมใส  ศรัทธา  ในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ธำรงไว้และยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
2.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา  สามารถนำไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นำความเจริญมาสู่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
3.   เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีปัญญา  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสามารถใน
การจัดการ  การตัดสินใจและการแก้ปัญหา  รู้จักแสวงแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง  ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ  และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเอง  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ชุมชนสังคมได้อย่างเป็นสุข
5.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไชปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเป็นกำลังสำคัญในด้านการผลิตและให้บริการ
6. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในที่ห่างไกล  และขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี