ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
VISION

1.  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

2.  ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน

4.  มีนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ

5.  เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพันธกิจวิทยาลัย

พันธกิจ  
MISSION

1.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความ

     เปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ

3.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับ
  ความต้องการ
ของสถานประกอบการ

4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน 
  และ
วิชาชีพครู