ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์ / ปรัชญา
สัญลักษณ์ชนิดสี
สัญลักษณ์ขาวดำ
ความหมายของสัญลักษณ์วิทยาลัย
วงกลม  หมายถึง  
  การศึกษาเป็นศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลาดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด ต้องศึกษาค้นคว้าไปตลอดกาล  เปรียบเสมือนวงกลมของล้อที่หมุนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุด

หมวกบัณฑิต  หมายถึง  
  การสร้างนักเรียนนักศึกษาทุกคนให้เป็นผู้เพรียงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ  ทักษะและประสบการณ์  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพได้  สมกับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถดั่งบัณฑิตต่อไป

เรือใบ  หมายถึง  
  การให้การศึกษาด้านพาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  มีระบบการบริการจัดการทีดี  สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของตนและของประเทศชาติที่มุ่งไปสู่ประชาคมเอเซียนต่อไป

จานดาวเทียม  หมายถึง  
  การบริหารจัดการศึกษา  โดยการนำสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน การรับรู้เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลมาบูรณการให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำการศึกษาและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ

สีประจำวิทยาลัย  
คือ สีแดง และ สีเขียว

สีแดง  หมายถึง  
  ความเป็นเลิศทางทักษะ  วิชาการ  ความรักสามัคคี  และการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  และ เสมือนหนึ่งความเข้มข้นของสายเลือดสีแดง

สีเขียว  หมายถึง  
  วิทยาลัยเป็นแห่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยวิทยาการความรู้ในสาขาต่าง ๆ    เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะให้การบริการด้านการศึกษาแก่ทุกคน  เปรียบเสมือนป่าไม้ที่เขียวขจีอยู่ตลอดกาล

ปรัชญา


ทักษะล้ำ  คุณธรรมเด่น  เน้นความรู้  สู่สากล